ಕನ್ನಡ.ಕಾಂ

ಹಂಸಾನಂದಿ

ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕನಕದಾಸ ನಮನ

ಧನಕನಕಗಳ ತೊರೆದು ವ್ಯಾಸ ಚ-ರಣಕಮಲದಲಿ ದಾಸನಾದೆಯೆ! ಜನಕೆ ತೋರುತ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನದ ಸುಧೆಯ ವಿದ್ವತ್ತೆ! ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋಗುವೆನೆನುತನೀನು ಮೋಕ್ಷದ ದಾರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಕನಕ! ಹರಿಭಕ್ತಿಯೊಳಸಾರವ ಸರಳ...

ಸಂಸಾರವಂದಿಗರು

ದೂರದಿಂದಾರ ಮನೆಗೆಂದು ನಲಿವಿನಲಿ  ಬಂ- -ದಾರೊ ಅತಿಥಿಗಳು ತಿಳಿ ಅವನೀಗ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಸಂಸಾರವಂದಿಗನು; ಉಳಿದವರು ಬರಿಯ ಮನೆಗಾವಲಿಗೆ! #ಮುದ್ದುರಂಗ! ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲಃ ದೂರಾದತಿಥಯೋ ಯಸ್ಯ ಗೃಹಮಾಯಾಂತಿ...

ಕನ್ನಡದಾಟ್ಕಾಂ ಸಂಗೀತ

Computer Man

Recent News

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?