ಕನ್ನಡ.ಕಾಂ

Nanjunda Palecanda

Nanjunda Palecanda

ವಿತರಣಾ (Distributed) ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ (Sustainable) ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಾದ.

ವಿತರಣಾ (Distributed) ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ (Sustainable) ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಾದ.

 1600 ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಕಲೆಗಳು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ನಂಬಿಕೆ, ಭಾಷೆಗಳ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ...

(ತಪ್ಪಾದ) ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು Vs ಜೀವನ ಚಕ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (LCA)

(ತಪ್ಪಾದ) ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು Vs ಜೀವನ ಚಕ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (LCA)

(ತಪ್ಪಾದ) ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು Vs ಜೀವನ ಚಕ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (LCA) (ತಪ್ಪಾದ) ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು Vs ಜೀವನ ಚಕ್ರ...

ಕನ್ನಡದಾಟ್ಕಾಂ ಸಂಗೀತ

Computer Man

Recent News

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?