Page 1 - JDS MANIFESTO
P. 1

ಕ"#ಟಕ ಪ&'ೕಶ ಜನ,ದಳ (/ತ12ೕತ)
                                      ಕ"#ಟಕ

                                      34ನಸ6
                                      7"ವ9

                                      :ೕ. 10

             ಜನ0ಾ ಪವUದV ರೂ@X Yಾಜ)Zಾದ)ಂತ :ೖ\ೂಂಡ ಜನ0ಾ ಜಲ_ಾ`
            aಾb" ಮತುG ಪಂಚರತe ರಥaಾb" gಾಯUಕ"ಮಗಳ ಅVಯiD jಾಗೂ
              ಜನ0ಾ kತ" aಾb"ಯiD Yಾಜ)ದ ಜನblಂದ Xmೕಕ=Xರುವ                  ಸಲ< ಮ>? ಅAೕBಗಳ ಆ4Eತ
             ಜನ#ಾ ಪ&'ಾ()
             ಜನ#ಾ ಪ&'ಾ()     ಪ"ಕಟ%: ಅಧ)*ರು, ಜನ0ಾದಳ (5ಾತ)7ೕತ), :ೕಂದ" ಕ<ೕ=, >.@.ಭವನ, CಾDE Cಾರಂ ರFG, HೕIಾJ"ಪKರಂ, LಂಗಳNರು-560 020 I ಪ"7ಗಳT: 20,000
   1   2   3   4   5   6