ಕನ್ನಡ.ಕಾಂ

Tag: ಚೌಪದಿ

ಸಂಸಾರವಂದಿಗರು

ದೂರದಿಂದಾರ ಮನೆಗೆಂದು ನಲಿವಿನಲಿ  ಬಂ- -ದಾರೊ ಅತಿಥಿಗಳು ತಿಳಿ ಅವನೀಗ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಸಂಸಾರವಂದಿಗನು; ಉಳಿದವರು ಬರಿಯ ಮನೆಗಾವಲಿಗೆ! #ಮುದ್ದುರಂಗ! ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲಃ ದೂರಾದತಿಥಯೋ ಯಸ್ಯ ಗೃಹಮಾಯಾಂತಿ ...

Read more

ಕನ್ನಡದಾಟ್ಕಾಂ ಸಂಗೀತ

Computer Man

Recent News

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?